Promoty kasutustingimused

/Registreerudes internetileheküljel promoty.eu (veebiplatvorm) kliendiks või kasutajaks, kinnitad, et oled kasutustingimusteg tutvunud, nõustunud nendega ning kohustad neid täitma. Kasutustingimused kehtivad kõikide veebiplatvormi klientideks ja kasutajateks registreerinud isikute või veebiplatvormi vahendusel lepinguid sõlmivate klientide ja kasutajate vahel tekkivate õigussuhete kohta.

 

 1. Mõisted

1.1 Promoty  – Promoty Marketing OÜ (registrikood 14362043, aadress Narva mnt 174c/3-32, Tallinn, Harju maakond, 13914 ) on ettevõtte, kes toob kokku kliendi ja kasutaja ning pakub veebiplatvormi vahendusel klientide ja kasutajate vahelist turunduskampaaniate vahendusteenust.

1.2 Klient – Juriidiline või Füüsiline isik, kes on nõustunud käesolevate tingimustega ja registreerunud Veebiplatvormile turundaja konto ning kasutab veebiplatvormi pakkumise leidmiseks eesmärgiga osutada omapoolset, s.o turunduskampaania teenust.

1.3 Kasutaja  – Füüsiline või Juriidiline isik, kes on nõustunud käesolevate tingimustega ja registreerunud Veebiplatvormile mõjuliidri konto ning kasutab veebiplatvormi turunduskampaania kasutusse võtmiseks või Turunduskampaania saamiseks pakkumiste leidmiseks ja lepingute sõlmimiseks.

1.4 Mõjuliidri konto – Konto mis on ette nähtud veebiplatvormil turunduskampaania täitmiseks.

1.5 Turundaja konto – Konto mis on ette nähtud veebiplatvormil turunduskampaaniate loomiseks.

1.6 Turunduskampaania – Teenuse pakkumine, mis koosneb pakkumistest, on loodud veebiplatvormil kliendi poolt ning suunatud kasutajatele. Reklaamis sisalduvate pakkumiste tasude ning vastavate vahendustasude summa on turunduskampaania maksumus. Promoty ei ole lepingu pooleks.

1.7 Pakkumise Tasu – Rahaline tasu, mis on ette nähtud turunduskampaanias pakkumise lõpule viinud kasutajale.

1.8 Viitamise Tasu – Kliendi poolt makstav rahaline tasu, mis on ette nähtud turunduskampaanias pakkumise lõpule viinud kasutaja veebiplatvormile kutsunud kasutajale. Viitamise tasu suuruse defineerib Promoty iga pakkumise puhul eraldi ning see jääb vahemikku 20-50% vahendustasu väärtusest. Viitamise tasu rakendumisel väheneb vahendustasu võrdses rahalises väärtuses, mis tähendab, et kliendi turunduskampaania maksumus jääb muutumatuks vaatamata viitamistasu rakendumisele.

1.9 Vahendustasu – Promoty tasu turunduskampaania vahendamise eest, mis on 20%-50% pakkumise tasu väärtusest, millele lisandub käibemaks 20% ning rakendub iga kord kui pakkumine täidetakse.

1.10 Kasutaja kutsumine – Kui üks kasutaja kutsub oma isikliku lingi või emailiga teise kasutaja veebiplatvormile ning ta registreerub.

1.11 Pakkumine – Turunduskampaania osa, mis sätestab tingimused pakkumise tasu saamiseks, millega Klient annab tahteavalduse lepingu sõlmimiseks. Pakkumise tasu saamiseks tuleb pakkumise juhised kasutajal täita ning käivitada pakkumise kinnitamine vajutades ‘Valmis’ nuppu. Pakkumise täitmiseks tuleb toimida pakkumises kirjeldatud juhendile, mille sätestab klient turunduskampaania loomisel. Kui kasutaja täidab pakkumise ja kinnitab selle veebiportaalis, siis on kliendil 72 astronoomilist tundi aega kontrollida vastavust pakkumise juhendile. Kui pretensioone sellel perioodil ei esine, loetakse pakkumine lõppenuks ning kasutajal on õigus pakkumise tasule.

1.12 Leping – Kliendi ja Kasutaja vaheline leping, mis loetakse sõlmituks peatükis 3 sätestatud tingimustel. Kasutustingimused ja lisad on lepinguga lahutamatult seotud.

1.13 Veebiplatvorm – Internetilehekülg promoty.eu ning selle kogu pakutav funktsionaalsus.

1.14 Promoty Krediit – Digitaalne tehniline vahend veebiplatvormil arvepidamiseks, mis on arvepidamiseks võrdväärne Euroga (€) ning seda tähistatakse ka euro märgiga (€). Turundaja kontol on võimalik Promoty Krediidiga kampaaniate eest tasuda, turunduskampaania eelarve ülejäägid tagastatakse Promoty Krediidina turundaja kontole. Mõjuliidri kontol makstakse välja Promoty Krediidiga võrdväärne rahaline summa Kasutajale tema poolt defineeritud panga- või PayPali kontole, Promoty poolt ette nähtud ajal, juhul kui sellel ajal on Mõjuliidri konto Promoty Krediidi väärtus üle 5€. Kasutajale laekub Promoty Krediiti Klientidelt kelle pakkumisi ta lõpule viib. Turundaja saab Promoty Krediiti oma kontole laadida tasudes Promoty Marketing OÜ poolt väljastatud arve või veebiplatvormil pakutud automaatset maksemeetodit kasutades. Promoty Krediit ei ole tagastatav ning aegub ühe kalendriaasta vältel peale Turundaja kontole laekumist juhul kui seda ei ole veebiplatvormil kasutatud. Promoty Krediit aegub Mõjuliidri kontol kui selle nominaal ei muutu ühe kalendriaasta vältel ning jääb alla 5€ väärtuse.

1.15 Kasutustingimused – Veebiplatvormi kasutamisele kohalduvad tingimused, mis on kohustuslikud kõikidele veebiplatvormil viibivatele isikutele, Klientidele ja Kasutajatele.

 

 1. Lepingu eesmärk

2.1 Käesoleva lepingu eesmärk on reguleerida Kliendi ja Kasutaja vahelist turunduskampaaniate läbiviimist ning vastavat tasustamist. Kliendid tasuvad kampaaniate eest Promoty Marketing OÜ’le ning Promoty väljastab tasu ettenähtud kasutajatele.

 

 1. Lepingu sõlmimine

3.1 Klient, olles loonud/teinud turunduskampaania, teeb kindlaks määramata või valitud Kasutajatele ettepaneku esitada pakkumine.

3.2 Kasutaja teeb pakkumise, kui nõustub turunduskampaaniaga, loob sisu, laeb selle Promotysse üles ning vajutab nuppu “Huvitatud”. Sellega loetakse Kasutaja tahteavalduseks sõlmida Kliendiga leping.

3.3 Leping loetakse sõlmituks, kui Klient on avaldanud soovi Kasutaja teenuse kasutamiseks vajutades nuppu “Huvitatud.”

3.4 Kliendid avaldavad turunduskampaaniaid ja sõlmivad lepinguid veebiplatvormi kaudu omal vastutusel ja vabal tahtel ilma Promoty mõjutuseta, sekkumiseta ja vahenduseta, on teadlikud turunduskampaania avaldamise ja lepingu sõlmimise riskidest, õigustest ja kohustustest ning Kliend ja Kasutaja vastutavad omavahel sõlmitud lepingute täitmise eest iseseisvalt.

 

 1. Lepingust tulenevad õigused ja kohustused

4.1 Kliendil ja Kasutajal on õigus kasutada Promoty veebiplatvormi kooskõlas Promoty kasutustingimustega.

4.2 Kliendil ja Kasutajal on kohustus järgida veebiplatvormi kasutamisel kõiki kohaldatavaid seadusi, intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid õigusakte ning head tava. Veebiplatvormi ei tohi kuritarvitada illegaalsete tegevuste tarbeks.

4.3 Kliendil on õigus vabalt kasutada Kliendi poolt loodud turunduskampaania pakkumistes Kasutaja poolt loodud sisu (video, audio, foto või muud liiki meedia) ärilisel või muul eesmärgil ka hiljem turunduskampaania väliselt, ehk Klient muutub toodetud sisu omanikuks. Samuti on Promotyl õigus kogu Promoty platvormil toodetud sisu kasutada turunduslikel ning müügi eesmärkidel.

4.4 Kasutaja peab turunduskampaanias pakkumise täitmisel enda loodud sisule (video, audio, foto või muud liiki meedia) Kliendi soovi korral ligipääsu võimaldama olenemata Kliendi meedia kasutamise eesmärgist. Juhul kui kasutaja seda võimaldada ei suuda (näiteks pilt on jäädavalt kustutatud), siis on Promotyl õigus kõnelause pakkumise hinna suuruses tulevaste pakkumiste tasusid trahvina kinni pidada.

4.5 Klient ja Kasutaja vastutavad Promotyle esitatud informatsiooni õiguspärasuse eest.

4.6 Kasutajal on õigus pakkumisest taganeda enne pakkumise täitmist.

4.7 Kasutaja peab Kliendi soovil eemaldama tema pakkumise käigus loodud sisu oma sotsiaalmeedia kontodelt.

4.8 Pakkumise täitmisel on Kliendil õigus esitada pretentsioone Kasutajale 72 astronoomilise tunni vältel juhul kui postitus ei ole pakkumises esitatud juhendiga kooskõlas. Kasutaja on kohustatud pretentsioonidele vastavad muudatused läbi viima, vastasel juhul ei loeta pakkumist lõppenuks ning Kasutaja peab eemaldama vastava loodud sisu.

4.9 Kui Kasutaja on Kliendi pretentsioonis esitatud nõuetele vastavad muudatused sisse viinud, siis on Kliendil kohustus muudatused 72 astronoomilise tunni jooksul (või enne turunduskampaania lõppu) kinnitada, vastasel juhul loetakse muudatused automaatselt kinnitatuks ning pakkumine loetakse lõppenuks.

4.10 Kliendil on õigus pakkumisest taganeda juhul kui Kasutaja ei ole pakkumist lõpule viinud ja  ta ei ole tasu kinnitanud.

4.11 Promotyl on õigus hinnastamise algoritmi, kasutustingimusi, ostutingimusi ning privaatsuspoliitikat muuta ühepoolselt. Muudatustest teavitatakse Kliente ja Kasutajaid e-kirja teel.

4.12 Promoty jätab endale õiguse otsustada milliste kampaaniate läbi viimine on sobilik ning võib tõkestada mitte sobilike kampaaniate läbiviimist.

 

 1. Promoty turunduskampaania vahendusteenuse kirjeldus

5.1 Klient loob veebiplatvormil soovitud sihtgrupi ja instruktsioonidega turunduskampaania.

5.2 Kui klient sooritab rahalise makse, siis on on tasu saajaks Promoty Marketing OÜ, kes tasub saadud tasu edasi turunduskampaanias pakkumise täitnud Kasutajatele. Veebiplatvormil kasutatakse arvepidamise tehniliseks vahendiks Promoty Krediiti ning välja makstud tasu selgituses on kirjas ID mille järgi on võimalik kindlaks teha millistest tehingutest summa koosnes. Kasutajal tekib kogu summa osas, mis Klient maksab teenuse eest, käive ja selle peab ta deklareerima vastavalt käibe tekkimise aja reeglite järgi (KMS § 11 lg 1). Promoty käive on teenustasu 20-50% ja see sisaldab käibemaksu.

5.3 Klient tasub turunduskampaania eelarve kasutades ostutingimustes märgitud vahendeid ja meetodeid.

5.4 Pakkumised väljastatakse turunduskampaanias defineeritud Kasutajatele.

5.5 Kasutajad viivad pakkumised vastavalt instruktsioonidele lõpule ning vastav tasu Promoty Krediidina laekub Kasutaja Mõjuliidri kontole.

5.6 Promoty edastab Promoty Krediidi väärtuses rahalise summa veebiplatvormi poolt defineeritud ning Kasutaja poolt valitud maksemeetodil juhul kui see ületab maksmiseks ettenähtud ajal 5€ väärtuse.

5.7 Maksmiseks ettenähtud aja defineerib Promoty.

5.8 Promoty saab vahendustasu iga lõpule viidud pakkumise pealt.

5.9 Kõik rahaliste ülekannetega seotud teenustasud kannab Promoty.

5.10 Promoty turunduskampaaniate raames tehtud postitused peavad säilima Kasutaja kontol minimaalselt turunduskampaania lõpuni. Vastasel juhul on Promotyl õigus kustutatud postituste tasu kinni pidada. Juhul kui tasu on juba kasutajale välja makstud, on Promotyl õigus tasu kinni pidada tulevikus teenitud summadest võrdses väärtuses kustutatud postitusega.

5.11 Klient ei tohi kasutada Promoty teenuseid Promoty konkurentide turundamiseks.

5.12 Kasutaja poolt postitatud sisu omanik ja looja peab olema Kasutaja. Kasutaja ei tohi ilma loata kasutada kolmandate osapoolte loodud sisu.

5.13 Nii Klient kui ka Kasutaja nõustuvad, et ei ürita teisi koostöötingimusi läbi rääkida väljaspool Promoty platvormi v.a punkt 5.14 puhul. Tingimuste vastu eksimine toob kaasa leppetrahvi 100 eurot iga rikkumise kohta või Kasutaja ja/või Kliendi eemaldamise Promoty veebiplatvormist.

5.14 Klient võib väljaspool Promotyt organiseerida tootenäidiste transpordi pakkumises osalevatele Kasutajatele.

5.15 Täpne Promoty Kliendi tsükkel:

Avalike pakkumistega kampaania:

 • Loo soovitud kampaania draft, täida tellimuse info vastavalt soovile ning sisesta eelistatud maksevahend juhul kui see juba seadistatud ei ole (siin sammul makset ei toimu, see on vaid kliendi lisatuvastamiseks ning späm kampaaniate vältimiseks).
 • Käivita kampaania ning sisuloojad näevad sinu pakkumist ning annavad teada kui nad on huvitatud.
 • Vali välja sisuloojad kellest oled huvitatud, nad kuvatakse kampaania kirjelduse all koos hinnaga (veel makset ei toimu).
 • Seejärel hakkavad sisuloojad sisu looma ning laevad selle Promotysse üles.
 • Näed nimekirja sisuloojatest ning nende poolt toodetud sisust koos hinnaga.
 • Vali välja oma lemmik toodetud sisu ning lisa need ostukorvi.
 • Soorita makse vastavalt Ostutingimustele .
 • Seejärel (juhul kui tegemist pole ainult sisu hanke kampaaniaga kus postitust ei toimu) postitavad sisuloojad toodetud sisu oma Instagrami kampaania kirjelduses oleval moel esimesel võimalusel kuid hiljemalt kliendi poolt määratud kampaania perioodil.
 • Peale postitust on kliendil võimalik 3 päeva pretensioone esitada postituse osas. Juhul kui kliendil on hiljem pretentsioone (maksimaalselt kas kampaania lõpuni või 14 päevani), siis käitume vastavalt Ostutingimustele.

Era pakkumistega kampaania:

 • Loo soovitud kampaania draft, täida tellimuse info vastavalt soovile
 • Tasu ettemaksuna kampaania eelarve summa tellides Promotylt arve või lepi Promotyga e-maili teel kokku krediidi limiit ning maksetingimused.
 • Käivita kampaania ning sisuloojad näevad sinu pakkumist ning annavad teada kui nad on huvitatud.
 • Seejärel hakkavad sisuloojad sisu looma ning laevad selle Instagrami üles.
 • Näed nimekirja sisuloojatest ning nende poolt toodetud sisust (sisu postitatakse otse Instagrammi ilma eelneva üle vaatamiseta).
 • Peale postitust on kliendil võimalik 3 päeva pretensioone esitada postituse osas. Juhul kui kliendil on hiljem pretentsioone (maksimaalselt kas kampaania lõpuni või 14 päevani), siis käitume vastavalt Ostutingimustele.

5.16 Sisu loonud kasutaja ei saa tasu kui klient ei ole ostmise viimases sammus tema toodetud sisu eest tasunud ning sellisel juhul käsitletakse kasutaja poolt toodetud sisu samamoodi kui tagasi lükatud pakkumist. Kliendil ei ole kohustus toodetud sisu osta.

 

 1. Kasutaja tasustamine

6.1 Kasutaja peab tasu saamiseks esitama veebiplatvormil selleks ettenähtud kohas pangakonto (õigustatud isiku nimi ja pangakonto number) või PayPali andmed ning isikukoodi. Tasu edastamine toimub pangaülekandega või PayPali maksena ning kontakt e-mailile väljastatakse vastav kviitung.

6.2 Kui kasutaja ei esita Promotyle kaheteist kuu jooksul enda õiget isikukoodi, sünnikuupäeva, pangakonto või PayPali andmeid on Promotyl õigus kogu tasu endale jätta.

6.3 Kõik tasud on eurodes.

 

 1. Lepingu lõppemine

7.1 Käesolev leping lõppeb kasutustingimustele vastavalt turunduskampaania lõppemisel ja tasu väljamaksmisel Kasutajale.

7.2  Kui Klient kustutab oma Promoty Mõjuliidri või Turundaja konto, siis kogu sellel hetkel kasutaja kontol olev Promoty Krediit aegub konto kustutamise hetkel ning vastavat summat rahaliselt ei tagastata. Kliendi kontol olev Promoty Krediit tagastatakse konto kustutamisel Kliendile vaid juhul kui Kliendi konto sulgemine ei ole seotud kasutustingimuste rikkumisega.

7.3  Promotyl on õigus leping ühepoolselt lõpetada kui Kasutaja või Klient ei järgi kasutustingimusi.

 

 1. Autoriõigused

8.1 Kliendil ja Kasutajal puudub igasugune õigus Promoty kaubamärkide, disainlahenduste, tehniliste lahenduste ja muude autoriõigusega või muul moel kaitstud materjalide kasutamiseks, või sarnaste elementide kasutamiseks, mille õigused kuuluvad kolmandatele osapooltele ja mida kuvatakse Promoty veebilehel ja veebiplatvormil.

 

 1. Vastutus

9.1 Promoty ei vastuta Kliendile ega Kasutajale veebiplatvormi kasutamisest tuleneva materjaalise, majandusliku, maine, füüsilise või vaimse kahju eest ega sekku Kliendi ja Kasutaja vahelisse suhtlusesse. Promoty ei vastuta teabe täpsuse ega usaldusväärsuse eest ega veebiplatvormi kaudu edastatud teabe eest.

9.2 Klient ja Kasutaja on kohustatud säilitama veebiplatvormi senise majandusliku otstarbe ning kasutama seda korrapäraselt ja heaperemehelikult.

9.3 Promoty on ette nähtud üle 16 aasta vanustele (kaasa arvatud) Kasutajatele. Promoty ei vastuta veebiplatvormi kasutavate alla 16 aastaste alaealiste eest. Veebiplatvormi kasutavad alla 16 aastased alaealised on kohustatud koos tasustamiseks vajaliku informatsiooniga esitama ka vanema või legaalse eestkostja kontakt e-maili, millele saadetakse alaealise veebiplatvormi kasutamise nõusoleku päring vanemale või legaalsele eestkostjale, nõusoleku võib kirjalikult vabas vormis saata ka info@promoty.lv aadressile.

9.4 Turunduskampaania raames loodud sisu eest vastutab sisu autor.

9.5 Kliendi poolt loodud turunduskampaania sisu ja sõnumi eest vastutab Klient. Reklaam peab olema Eesti Vabariigi seadustega kooskõlas ning tähistatud kasutades teemaviidet #ad .

9.6 Promoty ei vastuta turunduskampaaniate raames loodud postituste sisu eest ega nende vastavalt regulatsioonidele märgistamise eest. Promoty on loodud vaid kahe poole vahelise suhtluse ja organiseerimise tarbeks, mis toob Kasutaja ja Kliendi kokku, sest Promoty ise ei osale Kliendi ja Kasutaja vahelises kontaktis ega ülesande täitmisel ega sõlmi teenuse osutamise lepingut ja/või töölepingut Kliendi ega Kasutajaga.

9.7 Promoty veebiplatvormil on võimalik sisestada ning kuvada linke. Promoty ei vastuta lingitud lehekülgede sisu eest.

9.8 Turunduskampaania puhul, mille eest ei ole ette makstud, vastutab Kasutaja tasu väljamakse eest Klient. Kuigi Promoty vahendab ning töötleb vastavaid tasusid ning kannab need Kasutaja pangakontole, ei ole Promoty ühelgi juhul vastutav Kliendi poolt tasumata, kuid Kasutaja poolt täidetud pakkumiste tasustamise eest.

 

 1. Lõppsätted

11.1 Käesolevale lepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus.

11.2 Käesolevast lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei anna tulemust, on pooltel õigus pöörduda Harju Maakohtusse.

11.3 Promotyl on igal hetkel õigus muuta ja täiendada käesolevad Kasutustingimusi ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt, avaldades muudetud Kasutustingimused.

11.4 Promoty võib ühepoolselt ilma eelneva teavituseta piirata või lõpetada Kliendi või Kasutaja ligipääsu veebiplatvormile juhul, kui Klient on rikkunud Kasutustingimustes kehtestatud tingimusi ja/või ohustab Veebiplatvormi kättesaadavust või turvalisust.

11.5 Kui mõni kasutustingimuste säte osutub tühiseks, ei mõjuta see teiste sätete kehtivust.

11.6 Kliendi või kasutaja kommentaarid, märkused ja muudatusettepanekud, Promoty kvaliteedi ja parendamise kohta on oodatud e-posti aadressile: info@promoty.lv

Bitnami